มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ประจำปีการศึกษา 2558

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม  ได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอขนอม เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๓๑ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งตามประเภท คือ ประเภทเรียนดี ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

          สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน๒๔ คน ที่เข้ารับทุนดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยนั้น  ต้องมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม พร้อมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต