มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับหลักสูตร

โครงสร้างการบริหาร

 
 
 
 
  
อาจารย์สันติ การีสันต์
หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
 
อาจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ
อาจารย์ประจำหกสูตร
 
ผศ.ดร.ปริญญา  สุนทรวงศ์
อาจารย์ประจำหกสูตร
 
อาจารย์ ดร.สุพร ฤทธิภักดี
อาจารย์ประจำหกสูตร
 
 
ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล
อาจารย์ประจำหกสูตร
 
 
อาจารย์อภิรัญธ์  จันทร์ทอง
อาจารย์ประจำหกสูตร
 
 
อาจารย์สันติพงษ์  คงแก้ว
อาจารย์ประจำหกสูตร
 
นางสาวอริญรดา มานพศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
นายภานุพงศ์  หนูใย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา