มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับหลักสูตร

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ข้อมูลเบื้องต้นหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อสาขาวิชา หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

 

ที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (College of Industrial Technology and Management)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Rajamangala University of Technology Srivijaya)

เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์ 075-754024-36 โทรสาร : 075-754028

 

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2544 ได้เริ่มการก่อตั้งแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์

  และดำเนินการเปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจัดการเรียนการสอนที่ อาคารตึกอำนวยการ

ปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนที่    อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

• ปี พ.ศ. 2549 ได้เริ่มเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง   3 ปี (ภาคปกติและภาคสมทบ) โดยใช้หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีอาจารย์ ศุภิสรา ศรีแสน เป็นหัว    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

• ปี พ.ศ. 2551 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้หลักสูตรวิศวกรรม    ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มทร.ศรีวิชัย)

• ปี พ.ศ. 2556 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มทร.ศรีวิชัย)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

          ผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเฉพาะด้าน ที่สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

3.เพื่อผลิตวิศวกรที่มีศักยภาพเป็นนักคิดนักวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง

4.เพื่อผลิตวิศวกร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่าหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขา วิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555

 

ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนของวิชาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  ตั้งอยู่ภายใน    เรียนรวมช่างอุตสาหกรรม  ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้

- ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

- ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม

- ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

- ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

- ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง

- ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

- ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

- ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

- ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์