มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ:  รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษามาสมัครสอบ TOEIC เพื่อวัดสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศ

    ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษามาสมัครสอบ TOEIC เพื่อวัดสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศด้วย สามารถมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มีนาคม 2561 นี้ ณ ห้องศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 • ค่าสมัครสอบสำหรับนักศึกษา มทร. ศรีวิชัย 700 บาท
 • ค่าสมัครสอบสำหรับบุคลากร มทร. ศรีวิชัย 1,000 บาท
 • ค่าสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป 1,500 บาท

รายละเอียดในการทดสอบวัดระดับ  TOEIC

สนามสอบ   :  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ   ชูพันธ์   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

วัน/เวลาในการเข้าสอบ :  วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

เวลาในการลงทะเบียน  :  12.00 น. – 12.45 น. (รวมเวลาในการแสกนตัวผู้เข้าสอบ)

สิ่งที่ต้องเตรียม  :

 1.   บัตรนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 2.   บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคคลภายนอก)

หมายเหตุ  :  

 1.   นักศึกษาท่านใดที่ไม่มีบัตรนักศึกษา หรือบัตรนักศึกษาหมดอายุ ให้ติดต่องานทะเบียน เพื่อขอเอกสารแสดงตัวตนการเป็นนักศึกษา
 2.   เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของใดๆ เข้าห้องสอบ ฉะนั้นไม่ควรนำสิ่งของมาในวันสอบ (ทางศูนย์ภาษาจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวที่นำมา)
เอกสารประกอบ:  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรับการวัดสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ TOEIC

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ

           ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น. อ.วาจิศา  จันทรักษ์ และ อ.เมธาพร  มีเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 26  คน เข้าศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดโครงสร้างองค์การของกิจการ    ระหว่างประเทศ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการระหว่างประเทศ ภาวะผู้นำและการจูงใจของกิจการข้ามชาติ  และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ก่อนออกไปสู่สถานประกอบการภายนอกมองเห็นภาพการทำงานจริง ณ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ:  ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งการซ่อมบำรุงอาคารหอพักนักศึกษา

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งการซ่อมบำรุงอาคารหอพักนักศึกษา

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

ขอเชิญเที่ยวงาน ศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism” 25 - 26 มกราคม 2561

ขอเชิญเที่ยวงาน
ศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 5 “green tourism”
25 - 26 มกราคม 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พบกับกิจกรรม
25 มกราคม 2561

 • นิทรรศการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแสดงผลงานทางวิชาการ
 • นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการของหลักสูตรบัญชี
 • แข่งขันทักษะโต้วาทีในญัตติ “เที่ยวเมืองศิวิไลซ์...หรือจะสู้พงไพรนาวา”
 • ชมสินค้าและการออกร้านต่างๆ

26 มกราคม 2561 

 • พบกับ ครูเชาว์ เขาทะลุ รับฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเชาวรัตน์ รักษาพล ในหัวข้อ “green tourism”
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละหลักสูตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 061 175 7568 ,089 652 2103 ,083 592 9434 โทรสาร 075-754-028 

Pages