มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้การการอนุมัติหลักสูตร หลักสูตรวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564


 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ที่ได้การการอนุมัติหลักสูตร หลักสูตรวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)