มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

อาจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ

 

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง
      อาจารย์
      วิศวกรรมไฟฟ้า 

ข้อมูลการติดต่อ

      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 8204 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านเครื่องกลไฟฟ้า
  • ระบบกำลัง

ผลงานวิจัย

  •