มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

อาจารย์สันติ การีสันต์

 

 
ตำแหน่ง
       อาจารย์
       วิศวกรรมไฟฟ้า 

ข้อมูลการติดต่อ

       สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 8204 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

       Ksanti_mut@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
  • วศ.ม.(วิศกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

  • ระบบไฟฟ้ากำลัง
  • ระบบแรงสูง
  • สื่อสาร

ผลงานวิจัย

  •  สันติ การีสันต์, จีรวัฒน์ โสภาจารย์, จิรภาส แสงหอย, วัชระ ขอสวัสดิ์, อภิรัญธ์ จันทร์ทอง, and อาคม ลักษณะสกุล, "ระบบควบคุมแผงโซลารเซลล์เคลื่อนที่ตามความเข้มแสงอาทิตย์," in การประชุมวชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 7, ภูเก็ต 2559, pp. 574-581.