มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ดร.ปริญญา สุนทรวงศ์

 

ดร.ปริญญา สุนทรวงศ์

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 8204 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

parinya.so@rmutsv.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ความเชี่ยวชาญ

ไฟฟ้าสื่อสาร, การประมวลสัญญาณดิจิตอล (DSP)

 

ผลงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

  • Parinya Soontornwong, Tian-Bo Deng and Sorawat Chivapreecha, “Low-Complexity and High-Modularity Structure for Implementing Transient-Free Pascal-Delay Filter,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 65, No. 23, pp. 6233-6243, December 2017. (Impact Factor: 4.300)

  • Tian-Bo Deng and Parinya Soontornwong, “Delay-Error-Constrained Minimax Design of All-Pass Variable-Fractional-Delay Digital Filters,” Signal Processing (Elsevier Journal), vol. 120, pp. 438-447, March 2016. (Impact Factor: 3.110)

  • Parinya Soontornwong and Sorawat Chivapreecha, “Pascal-Interpolation-Based Noninteger Delay Filter and Low-Complexity Realization,” Radioengineering Journal, vol. 24, no. 4, pp. 1002-1012, December 2015. (Impact Factor: 0.796)

ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  • Prapun Leekul, Parinya Soontornwong and Sorawat Chivapreecha, “Low Complexity Artificial Neural Network Unit for Sugar Content Detection in Microwave Sensor System, ” Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2014 (APSIPA-ASC 2014), DEC 9-12, 2014.

  • Sutud U-thong, Chusit Pradabpet, Jaraspat La-inchua, Sorawat Chivapreecha and Parinya Soontornwong, “Variable to Variable Crossover in GA to Solve PAPR Reduction in OFDM Systems, ” Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2014 (APSIPA-ASC 2014), DEC 9-12, 2014.

  • Parinya Soontornwong, Sorawat Chivapreecha, and Chusit Pradabpet, “A Transient-Free Structure for Lagrange-Type Variable Fractional-Delay Digital Filter,” The 2014 International Conference on Electrical Engineering/Electronics,Computer, Telecommunications and Information Technology, May 14-17, 2014.

  • Parinya Soontornwong, Jaraspat La-inchua, and Sorawat Chivapreecha, “An Implementation of Cubic Hermite variable fractional delay filter for digital image interpolation,” The 2013 International Electrical Engineering Congress, March 13-15, 2013.

  • Parinya Soontornwong, Sorawat Chivapreecha, and Chusit Pradabpet, “A Cubic Hermite Variable Fractional Delay Filter,” 2011 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS 2011), Dec 7-9, 2011.

ผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ

  • Parinya Soontornwong and Kittiphat Tantrarungroj, “Development of an 8-Channal Phonocardiogram and Electrocardiogram Signal Recording,” Proc. Conf. The 4th PSU Symposium on Graduate Research, Thailand, 6 April 2006.
  • Parinya Soontornwong and Kittiphat Tantrarungroj, “Development of Phonocardiogram Recording System,” Proc. Conf. The 3rd PSU Symposium on Graduate Research, Thailand, 11 March 2005.