มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า


 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                                     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อภาษาอังกฤษ             Bachelor of Engineering

                                     Program in Electrical Engineering

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย            วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อภาษาไทย             วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ        Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         B.Eng. (Electrical Engineering)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ปรัชญาของหลักสูตร      

            ผลิตวิศวกรไฟฟ้า ที่มีความรู้ความชำนาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        1.  เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเฉพาะด้านที่สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         2.  เพื่อผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

         3.  เพื่อผลิตวิศวกร ที่มีศักยภาพเป็นนักคิด นักวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง

         4.  เพื่อผลิตวิศวกร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

      2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขา วิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

      3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

 

 ระยะเวลาการศึกษา

     1 นักศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา

     2 นักศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาจำนวนหน่วยกิตรวมตลอหลักสูตร 147หน่วยกิต