มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง

 

 
ตำแหน่ง
     อาจารย์
     วิศวกรรมไฟฟ้า 

ข้อมูลการติดต่อ

      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 8204 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

      apiruunchanthong@gmail.com

ประวัติการศึกษา
  • ค.อ.ม.(สาขาวิชาไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้

ความเชี่ยวชาญ

  • วงจรไฟ้า
  • ระบบแสงสว่าง

ผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

  •  A. Luksanasakul and A. Chanthong, "Questioning techniques promote the critical thinking in engineering education: Case study in microcontroller course of electrical engineering," in 2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2017, pp. 1054-1057.
  •  สันติการีสันต์, จีรวัฒน์ โสภาจารย์, จิรภาส แสงหอย, วัชระ ขอสวัสดิ์, อภิรัญธ์ จันทร์ทอง, and อาคม ลักษณะสกุล, "ระบบควบคุมแผงโซลารเซลล์เคลื่อนที่ตามความเข้มแสงอาทิตย์," in การประชุมวชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 7, ภูเก็ต 2559, pp. 574-581.