มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

อาจารย์นทิตา จิรโสภณ

  •  

                                                                           

อาจารย์นทิตา    จิรโสภณ

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 
ตำแหน่ง
        อาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
        หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

ข้อมูลการติดต่อ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 8204 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

thantita.c@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  •     วศ.ม.(สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์แหละระบบอัตโมมัติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  •    วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ

  •    ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ การสื่อการ
  •   ด้านหุ่นยนต์แหละระบบอัตโมมัติ

ผลงานวิจัย

  •