มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

อาจารย์ ดร.อาคม ลักษณะสกุล

 

 
ตำแหน่ง
       อาจารย์
       วิศวกรรมไฟฟ้า 

ข้อมูลการติดต่อ

       สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 8204 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา
 • ปร.ด (สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 • ค.อ.ม.(สาขาวิชาไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี

ความเชี่ยวชาญ

 • Electrical Engineering Education

ผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

 •              A. Luksanasakul and A. Chanthong, "Questioning techniques promote the critical thinking in engineering education: Case study in microcontroller course of electrical engineering," in 2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2017, pp. 1054-1057.
 •               สันติการีสันต์, จีรวัฒน์ โสภาจารย์, จิรภาส แสงหอย, วัชระ ขอสวัสดิ์, อภิรัญธ์ จันทร์ทอง, and อาคม ลักษณะสกุล, "ระบบควบคุมแผงโซลารเซลล์เคลื่อนที่ตามความเข้มแสงอาทิตย์," in การประชุมวชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 7, ภูเก็ต 2559, pp. 574-581.
 •             Luksanasakul, A. and Koseeyaporn, P., 2009, "Design of Simple Fuzzy Logic Controller with Fine Auto-Tuning", The National Conference on Technical Education, Vol. TechEd- 2nd, No., pp. 242-248.
 •             Luksanasakul, A., Koseeyaporn, P. and wangsatitwong, M., 2010a, "The Development of Researching Model for Instructional Development in Engineering Education", The National Conference on Technical Education, Vol. TechEd- 3nd, No.
 •             Luksanasakul, A., Koseeyaporn, P. and wangsatitwong, M., 2010b, "The Development of Researching Model for Instructional Development in Engineering Education Case Study: A Development of Instructional Model in Autotuning Controller Based on Constructivism Learning", The National Conference on Technical Education, Vol. TechEd- 2nd, No.
 •            Thounthong, P.; Sikkabut, S.; Luksanasakul, A.; Koseeyaporn, P.; Sethakul, P.; Pierfederici, S.; Davat, B., "Fuzzy logic based DC bus voltage control of a stand alone photovoltaic/fuel cell/supercapacitor power plant," Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2012 11th International Conference on , vol., no., pp.725,730, 18-25 May 2012
 •            Luksanasakul, A.; Koseeyaporn, P.; Sethakul, P.; Davat, B.; Thounthong, P., "Fuzzy control law based-on flatness property for a DC link stabilization for a fuel cell/supercapacitor hybrid power plant," Clean Electrical Power (ICCEP), 2011 International Conference on , vol., no., pp.73,80, 14-16 June 2011
 •           Thounthong, P.; Luksanasakul, A.; Koseeyaporn, P.; Davat, B., "Intelligent Model-Based Control of a Standalone Photovoltaic/Fuel Cell Power Plant With Supercapacitor Energy Storage," Sustainable Energy, IEEE Transactions on , vol.4, no.1, pp.240,249, Jan. 2013
 •           อาคม ลักษณะสกุล, et al. (2556 ). "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางวิศวกรรม กรณีศึกษาเรื่องการควบคุมแบบออโตจูน." วารสารวิจัย มข. ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม(ปีที่ 13): 14-27.