มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

อาจารย์สันติพงษ์ คงแก้ว

 

 
ตำแหน่ง
      อาจารย์
      วิศวกรรมไฟฟ้า 

ข้อมูลการติดต่อ

      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 8204 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

       Santiphong.k@rmutsv.ac.th

ประวัติการศึกษา
  • ค.อ.ม. (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ค.อ.บ. (สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

  • วงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
  • ซ่อมแซมและบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัย