มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

อาจารย์ ดร.สุพร ฤทธิภักดี

 

 
ตำแหน่ง
       อาจารย์
       วิศวกรรมไฟฟ้า 

ข้อมูลการติดต่อ

      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 8108 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

      suporn44us@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
  • ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงลขานครินทร์
  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านงานอุตสหกรรมโรงงาน งานฝีมือและการใช่อุปกรณ์เครื่องมือช่าง

ผลงานวิจัย

  •